STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Krajowa Szkoła Egzekucji Sądowej – kurs rozszerzony dla asystentów komornika
Jednostka
Katedra Postępowania Cywilnego
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel

Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji specjalistycznej kadry w kancelariach komorników sądowych oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych do prawidłowej obsługi klientów w kancelarii i prowadzenia czynności organizacyjnych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym przez osoby pełniące funkcje asystentów komornika, a także podwyższenie standardów w zakresie wypracowania właściwej organizacji pracy oraz standardów wykonywania czynności biurowych.

Opis / Program

W trakcie trwania kursu jego uczestnicy zdobędą rozszerzoną wiedzę w zakresie egzekucji sądowej, postępowania egzekucyjnego oraz postępowania zabezpieczającego, zasad prowadzenia spraw w kancelarii komorniczej oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Posiądą umiejętności konieczne do prawidłowego wykonywania czynności administracyjnych, organizacyjnych, sprawozdawczych, finansowych i innych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych w strukturze kancelarii komorniczej na poziomie specjalistycznym.

Uczestnicy

Osoby zajmujące stanowiska specjalistyczne w kancelariach komorników sądowych oraz osoby ubiegające się o zatrudnienie w tych kancelariach na tych stanowiskach, posiadające co najmniej średnie wykształcenie

Prowadzący

Kurs prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjaliści-praktycy, przedstawiciele zawodów prawniczych.

Czas trwania
4 miesiące, 120 godzin
Opłaty

2.000 zł brutto

Dokumenty
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie (średnie, zawodowe, wyższe),
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  • 1 szt. - aktualna fotografia kandydata zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Sposób składania dokumentów

Dokumenty w wyznaczonym terminie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą do jednostki organizującej kurs dokształcający.

Terminy
składania dokumentów
19.06.2017 r. – 22.09.2017 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji US

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

Elżbieta Giełczyk, tel. (91) 444 28 53