STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Multimedia w nauczaniu matematyki, edycja I, 2019/2020
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela

Opis / Program

Celem kursu jest nauczenie uczestników edycji i redagowania  tekstów zawierających wzory matematyczne w systemie Latex, zapoznanie z programem Geogebra, z możliwościami zastosowań programu Excel w pracy nauczyciela matematyki oraz wykorzystania Internetu do pozyskiwania oprogramowania edukacyjnego i innych multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Nauczyciele uczący matematyki w  szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
4 miesiące (50 godzin)
Opłaty

500 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30)

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy

-1 zdjęcie legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pok. 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
do 27.09.2019 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbywac się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15, pok. 20

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl